Bejo är en internationell producent av grönsaksfrön. Bin är våra kanske viktigaste medarbetare. Vi har våra egna bin och är internationellt aktiva inom forskning kring och avel av bin. Samtidigt som vi förbättrar grönsakssorter arbetar vi med att förbättra bisamhällena. 

Bin spelar en viktig roll vid pollineringen av växter – även vid livsmedelsproduktion. Innan en växt kan bära frukt eller bilda frön måste pollen först hitta sin väg till blommans pistillmärke. För många växter, som ex. rödbetor och spenat, sker pollinering med hjälp av vinden. Andra växter är självpollinerande, som ex. sallat. Men många av de viktiga växterna i vår livsmedelsproduktion är beroende av pollinering med hjälp av insekter. 

Honungsbin – mästare på pollinering

Naturen har många pollinerare, inklusive humlor och vilda bin. Men honungsbin är pollineringens mästare. De är mycket effektiva, eftersom de kan användas målinriktat och i stora antal. Varje enskild bikupa som placeras på ett fält hyser ett samhälle på 20 000 till 40 000 pollinerare. Därför är det inte förvånande att fruktodlare och många odlare av utomhusgrödor samarbetar nära med professionella biodlare. 

Bejos kärnverksamhet är extremt beroende av bin, vilket gör oss mycket medvetna om deras betydelse – ingen pollinering, inga frön. Vi odlar frön i växthus och marker runt om i hela världen, och har därmed tiotusentals honungsbisamhällen som arbetar för oss. ”Bejo har egna biodlare och vi är aktiva inom forskningen kring bina. Därmed får vi mer erfarenhet av biodling och en bättre förståelse för bin och pollinering”, säger Youri Draaijer, Coordinator of international seed production research på Bejo. ”Vi hoppas att vi via vår forskning kan lära oss mer om bisamhällens- och arters typiska egenskaper, ex. beteende vid insamling och förtäring av föda, viljan att samla nektar och tendensen att svärma och lämna bikupan. Men det viktigaste fokusområdet i vår forskning är binas hälsa.”

FORSKNING OCH URVAL FÖR FÖRBÄTTRING AV BINAS HÄLSA

Det finns globalt ett akut behov av mer expertis och utveckling inom detta område. Det beror dels på att friska bin är de bästa pollinatörerna, dels på att bipopulationerna har minskat de senaste hundra åren på grund av hög dödlighet. Minskningen av antalet beror på flera faktorer. Ett av de största problemen för det västliga honungsbiet är den parasit (varroa destructor) som infekterar bikupan och dödar eller försvagar bina. Bin kan även dö av utmattning i samhällen där de arbetar för hårt. Även bekämpningsmedel nämns som möjlig orsak till minskade populationer. 

Fodring och selektion 

I vår forskning letar vi efter sätt att använda födan på samt bättre biodlingstekniker, så att vi kan utveckla starkare och mer livskraftiga bisamhällen. Vi gör också framsteg i selektionen av bin med önskvärda egenskaper vid uppstart av nya bisamhällen. Vår kärnverksamhet är selektion och förädling av växter med syfte att uppnå bättre sorter och vårt mål med bin är detsamma. Vi utvecklar bisamhällen och försöker avla fram bin som är så högpresterande och välmående som möjligt. 

DEN VIKTIGA ROLL BIN HAR ÄR EN PÅMINNELSE FÖR OSS OM ATT LIVSMEDELSPRODUKTIONEN ÄR BEROENDE AV NATUREN OCH MILJÖN. DETTA BEKRÄFTAR DEN VISION VI SOM FAMILJEÄGT FÖRETAG HAR OM HÅLLBARHET.

John Pieter Schipper
CEO

UNIK POSITION INOM INTERNATIONELL BIODLING

Mycket av vår forskning är koncentrerad till Bejo France, som samarbetar nära med våra bigårdar i Nederländerna. Dessutom har vi implementerat program i andra länder där vi odlar våra frön. 

I Nya Zeeland samarbetar Bejo med Midlands – en stor specialiserad fröproducent och viktig partner till Bejo. Midlands har 3 500 aktiva bikupor bara för fröproduktion. I Australien etablerar vi våra egna bigårdar. I denna region är det en utmaning att få ihop tillräckligt med bin. På Nya Zeeland och i Australien är konkurrensen om bisamhällena hårdare, eftersom marknadspriserna där är höga på viss ren honung från specifika växter och träd. Vi har även konkreta planer på att i samarbete med ett forskningsprogram starta upp egna bigårdar i USA. I USA arbetar Bejo för närvarande uteslutande med externa professionella bigårdar. 

Tack vare de globala aktiviteterna har Bejo en unik position i den internationella biodlingsvärlden. Vi kan utföra värdefull "korspollinering" i mer än en bemärkelse. Vi samarbetar med företag, universitet och forskningsinstitutioner kring kunskaps- och erfarenhetsutbyte i alla delar av världen. På Bejo koordineras vår egen forskning i vår egen internationella Bee Group, med den tidigare VD:n Ger Beemsterboer vid rodret. 

SKYDD AV POLLINERING – NU OCH I FRAMTIDEN

Investering i biodling ligger i Bejos eget intresse. "Vi behöver friska bisamhällen för att säkerställa naturlig pollinering i våra produktionsmarker – såväl nu som i framtiden", konstaterar John-Pieter Schipper, VD på Bejo. Å andra sidan, tillägger han, investerar Bejo även i bin utifrån ett socialt engagemang: "Den viktiga roll bina spelar är en påminnelse för oss om att livsmedelsproduktionen är beroende av naturen och miljön. Detta bekräftar den vision om hållbarhet vi har som familjeägt företag."

Bejo sätter stort värde på en hälsosam miljö och hållbart utnyttjande av naturresurserna. Vi arbetar med denna utgångspunkt målinriktat på att identifiera bästa möjliga sätt att använda naturlig pollinering på och få så friska bin som möjligt. 

Exploring nature never stops